Tema 2 Interna komunikacija

Izvedba glavnih managerskih funkcij (Načrtovanje, Organiziranje, Kadrovanje, Nadziranje in Kontrola) zahteva efektivno komunikacijo.

Dober manager mora biti sposoben prepoznati pomembnost zaposlenega ali partnerja, ki jo ta prinese k uspehu organizacije. Njihovo zadovoljstvo vpliva na njihovo produktivnost.

Manager ima pomembno vlogo oblikovanja zdravega delovnega okolja, z:

  • Grajenjem in vzdrževanjem odnosov,
  • Vključevanjem zaposlenih v razvoj projektov, da zagotovi sodelovanje in motivacijo (angažiranost),
  • Prepozna končano delo,
  • In postane pravi mentor zaposlenim.

Pomembno je vedeti:

  • Glavni komunikacijski tokovi v organizaciji: Od zgoraj navzdol, od spodaj navzgor, horizontalno / vertikalno, diagonalno (glej naslednji slide), in razlikovati med formalno in neformalno komunikacijo.

Glavni komunikacijski tokovi znotraj organizacije

Komunikacija zgoraj navzdol – Od vrha navzdol skozi hierarhijo, za dajanje navodil, povratnega mnenja o dejavnostih zaposlenih, boljše razumevanje ciljev, dela, vizij in misije podjetja.

Komunikacija spodaj navzgor – Od zaposlenih do nadrejenih. Nadrejeni so obveščeni o napredkih dela, rezultatih, kakršnihkoli problemov s strani podrejenih. Takšna komunikacije se uporablja tudi za pridobitev novih idej in predlogov od zaposlenih.

Horizontalna / vertikalna komunikacija ali komunikacija med sovrstniki, ali komunikacija med subjekti, ki pripadajo enaki ravni hierarhije. Cilja na spodbujanje koordinacije in sodelovanja za doseganje specifičnega cilja ali rešitev problema.

Diagonalna komunikacija – Poteka med managerjem specifičnega področja in zaposlenimi drugega področja.

Welch, Jackson (2007) trdita, da je interna komunikacija videna kot „strateški management interakcij in odnosov med deležniki znotraj organizacij, s pomočjo številnih medsebojno povezanih dimenzij, vključno z interno linijo komunikacije managementa, komunikacija internih ekip, komunikacije internih projektov in interna korporativna”.

Vir: “Welch, Jackson (2007)”